Sanitarni tehničar

sanit

Zanimanje sanitarnog tehničara jedno je od zanimanja u sektoru zdravstva koje ima svjetlu budućnost kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj Uniji, budući da postoji mali broj osoba ovog poslovnog profila na tržištu rada.

Zanimanje sanitarnog tehničara jedno je od zanimanja u sektoru zdravstva koje ima svjetlu budućnost kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj Uniji, budući da postoji mali broj osoba ovog poslovnog profila na tržištu rada.

Sanitarni tehničar surađuje sa sanitarnim inženjerom u otkrivanju onečišćenja i ostalih čimbenika koji ugrožavaju zdravlje, te predlažu i provode mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

Program obrazovanja za sanitarnog tehničara traje četiri razreda u okviru srednjoškolskog obrazovanja, odnosno oko godine dana unutar obrazovanja odraslih koje podrazumijeva prekvalifikaciju s nekog postojećeg srednjoškolskog programa. Nakon završetka programa školovanje se može nastaviti na Višoj medicinskoj školi ili na odgovarajućem fakultetu.

Važno je naglasiti da je program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se završetkom programa stječe zvanje koje se upisuje u e – radnu knjižicu.

Opis programa

Obrazovanje treba omogućiti dobro strukovno obrazovanje kojim će se uključiti u rad na provođenju preventivne zdravstvene zaštite. Program je usklađen s očekivanim novinama primjerenim radu sanitarnog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja pretraga vode, higijene i tehnologije namirnica, mikrobiologije, parazitologije, epidemiologije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, znanja iz područja okoline i zdravlja, zdravstvenog odgoja i socijalne medicine. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara. Ti sadržaji izvode se putem predavanja, vježbi, seminarskih radova, rješavanjem problema.

Strukovni sadržaji čine osnovu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara na poslovima i zadacima provođenja preventivne zdravstvene zaštite, nakon završene srednje škole.

Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima svrhu i zadaću da polaznici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Svrha programa je:

 • Osposobiti polaznika za propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih ekskreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva);.
 • osposobiti polaznika za ispravno uzimanje i prijenos uzoraka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • osposobiti polaznika za kontrolu namirnica, vode otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • osposobiti polaznika za izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • osposobiti polaznika za suradnju u timu tijekom poduzimanja higijensko-epidemioloških mjera koje napose obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu, skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i nadzor nad drugim osobama i objektima koji mogu imati utjecaja na ljudsko zdravlje te provođenje tih mjera;
 • osposobiti polaznika za razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva;
 • osposobiti polaznika za savjesno, točno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;
 • razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređenje vlastitoga i tuđega zdravlja.

Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja pučanstva, posebno značenje pridaje se zadaći obrazovanja koja je usmjerena na:

 • razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanje profesionalne tajne
 • komuniciranje u sklopu radnog tima
 • komuniciranje sa strankom i pacijentom
 • urednost, točnost, preciznost i savjesnost.

Tijekom obrazovanja treba poticati individualne sposobnosti i intelektualni razvoj polaznika te odgajati društveno obzirne i odgovorne osobe. S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventivne zdravstvene zaštite nakon završene srednje škole.

Strukovni sadržaji imaju zadaću:

 • dati potrebna objašnjenja za razumijevanje rada sanitarnog tehničara, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara;
 • omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području rada preventivne zdravstvene zaštite.

Sastavni dio stručno-teoretskog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara jesu vježbe. Dio strukovnih sadržaja čini i strukovna praksa čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u poslove sanitarnog tehničara u stvarnim uvjetima. Strukovna se praksa izvodi pod vodstvom zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama. Dio obrazovnog programa su fakultativni sadržaji koji nisu obvezatni, a organizira ih škola. Tijekom obrazovanja polaznike treba upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu i upoznati ih sa suvremenim metodama rada.

Opći sadržaji, imaju zadaću:

 • ostvarivanje svrhe zajedničkog interesa (razumijevanje, i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika i stvaranja potrebne mogućnosti komuniciranja);
 • stjecanje temeljnog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Specifična svrha obrazovanja

Obrazovni program sanitarnog/u tehničara/ku treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, ponajprije u prirodoznanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje strukovnih sadržaja i nastavak obrazovanja.

Uz široko opće obrazovanje i dobro strukovno obrazovanje, polaznici se osposobljavaju za uključivanje u rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humano i zahtjevno zanimanje sanitarnog tehničara.

Uvjeti upisa i potrebni dokumenti

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SANITARNI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje sanitarni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

O sanitarnom inženjerstvu

Zanimanje sanitarni inženjer počelo se razvijati u Americi i Velikoj Britaniji gdje je krajem 19. stoljeća izdan priručnik za sanitarne inženjere na 534 stranice. Struka vuče korijenje u inženjerskim zanimanjima koji su vezani uz kvalitetu življenja i zaštite stanovnika od zaraznih i nezaraznih bolesti.

Razvoj struke u Hrvatskoj vezan je uz Statut Svjetske zdravstvene organizacije prema čijim je smjernicama prepoznata važnost razvoja sanitarnog inženjerstva kao samostalne struke. U Zagrebu je 1996. godine u Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare prvi puta utemeljem smjer viši sanitarni tehničar koji je obrazovao sanitarne tehničare u Hrvatskoj.

Sanitarno inženjerstvo predstavlja struku čija je glavna zadaća očuvanje i unapređivanje zdravlja pojedinca, obitelji i društva. Prevencija bolesti radi se primjenom mjera potrebnih za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u životnoj i radnoj okolini ljudi. Stručnjaci sanitarnog inženjerstva u suradnji s drugim zdravstvenim stručnjacima moraju uočiti, definirati i sanirati čimbenike okoline koji mogu ili već štetno djeluju na zdravlje pojedinaca i zajednice. Osim toga provode opće i ciljano prosvjećivanje stanovništva s ciljem unaprjeđivanja zdravlja šire zajednice.

Stručnjaci sanitarnog inženjerstva su sanitarni tehničar, sanitarni inženjer, diplomirani sanitarni inženjer, specijalist sanitarnog inženjerstva i magistar sanitarnog inženjerstva.

Sanitarnom inspekcijom obavlja se sanitarni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa kojima je utvrđena zaštita zdravlja ljudi. Područja na koja se odnosi su sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zatim proizvodnja i stavljanje na tržište hrane koja uključuje genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme. U područja nadzora uključena je proizvodnja i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnja i stavljanje na tržište opasnih kemikalija i biocidnih pripravaka, kao i zaštita od buke i zaštita od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

Koje osobine treba imati sanitarni tehničar?

Sanitarni tehničar mora posjedovati stručna i tehnička znanja s područja zdravstveno ekoloških djelatnosti te znanja o tehnološkim utjecajima na čovjekov okoliš. Također mora biti upoznat s pravilnom upotrebom pesticima i toksičnih stvari kao i sa sredstvima zaštite na radu.

U poslu koji obavlja sanitarni tehničar važna je komunikacija zbog rada u timovima ljudima različitih struka i naobrazbe. S obzirom da sanitarni tehničar radi s ljudima i na terenu te obavlja analitičke postupke kako bi zaštitio zdravlje ljudi, naglasak se stavlja na razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, čuvanju profesionalne tajne i na komuniciranje sa stankama i pacijentima.

Kako bi mogao uspješno obavljati posao, sanitarni tehničar mora biti savjestan i odgovoran u obavljanju svih zadataka koji uključuju proces od uzimanja uzorka do pisanja izvješća. Navedeno je potrebno jer bilo kakav propust može imati dugoročne i velike posljedice na zdravlje ljudi.

Sanitarni tehničar mora biti osposobljen za samostalan rad koji uključuje donošenje brzih i samostalnih odluka na temelju obavljanih mjerenja, uzoraka te individualne stručne procjene koja ponekad može uključivati i zabranu rada. Zbog toga je važna emocionalna zrelost i etičnost koje će im pomoći u uspješnom rješavanju mogućih sukoba. S obzirom da se izvješća pišu na licu mjesta, potrebna je sigurnost u vlastitu ocjenu i lakoća pismenog izražavanja.

Sanitarni tehničar trebao bi posjedovati osobine urednosti, točnosti i preciznosti. Dobar vid i raspoznavanje boja vrlo su važni kako bi se mogli raspoznavati uzorci.

Gdje radi sanitarni tehničar?

Sanitarni tehničar radi na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i ostalih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i narušiti okoliš.  Može se zaposliti u zavodu za javno zdravstvo, u industriji (pretežito prehrambenoj), privatnim ustanovama i sanitarnoj inspekciji.

Koje poslove može obavljati sanitarni tehničar?

Područja rada sanitarnog tehničara su očuvanje čovjekovog okoliša, nadzor prehrane i predmeta za opću uporabu, zatim sanitarno inspekcijski nadzor, vođenje poduzeća i pojedinih organizacijskih jedinica za opskrbu pitkom vodom kao i upravljanje otpadom, prventivna zdravstvena djelatnost i obrazovni i istraživački rad.

Posao sanitarnog tehničara uključuje uzimanje i prijenos uzoraka, kontrolu hrane, vode i otpadnih tvari,  zatim prikupljanje uzoraka ljudskih sekreta i drugih materijala. Sanitarni tehničar izvodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Također provodi analitičke postupke. Poduzima higijensko-epidemiološke mjere kroz rad u timu, a one obuhvaćaju zdravstveni nadzor osoba i objekata u proizvodnji, prometu i skladištenju namirnica, pitke vode i predmeta opće uporabe koje mogu imati utjecaj na ljudsko zdravlje.

Samostalnim radom ili radom u timu, sanitarni tehničar radi na zaštiti zdravlja stanovništa i provodi edukacije na području preventivnih djelatnosti zdravstvene skrbi. U opisu posla sanitarnog tehničara je praćenje i analiziranje povezanosti djelovanja raznih čimbenika na ljudski organizam i zdravstvenih posljedica koje su nastale tim djelovanjem. Osim toga, analizira i prati načine i postupke poduzimanja učinkovitih preventivno-zdravstvenih mjera.

Opis posla sanitarnog tehničara uključuje vođenje i koordiniranje sanitarnog rada u javnom zavodima, poduzećima i ustanovama koje se bave opskrbom pitkom vodom i hranom. Također koordinira upravljanje otpadom i opasnim tvarima. Osim toga, sudjeluje u rješavanju higijensko-epidemioloških i ekoloških problema.

Zavod za javno zdravstvo

Sanitarni tehničar može raditi u zavodu za javno zdravsto. U zavodu može raditi u laboratoriju ili u higijensko-epidemiološkoj službi. Ukoliko radi u laboratoriju, posao sanitarnog tehničara podrazumijeva odlaske na teren radi prikupljanja uzoraka vode, zraka i hrane koje je nakon toga potrebno analizirati. Znači ako je potebno ispitati ispravnost hrane ili vode, potrebnoje promotriti vanjska obilježja uzorka koja uključuju izgled, boju, miris i ukus te nakon toga obaviti testove kojima se otkriva eventualna prisutnost mikroorganizama i teških metala.

U higijensko-epidemiološkoj službi sanitarni tehničar prikuplja i obrađuje podatke o higijenskih prilikama i bolestima. Provodi mjere dezinfekcije koja označava postupak kojim se uz pomoć kemijskih i fizikalnih sredstava uništavaju mikroorganizmi, dezinsekcije koja označava postupak kojima se uništavaju i kontroliraju štetni insekti i deratizacije koja označava postupak kojim se smanjuje populacija štetnih glodavaca. Osim toga sudjeluje u provođenju mjera kojima se sprječava širenje zaraznih bolesti.

Prehrambena industrija

Posao sanitarnog tehničara u prehrambenoj industriji uključuje praćenje cjelokupnog postupka pripreme hrane, dakle kontrola od sirovina i tijeka proizvodnje do gotovog proizvoda. U opis posla spada vođenje računa o redovnim zdravstvenim pregledima osoblja kao i organizacija tečajeva na kojima se podučava sprječavanje zagađenja hrane.

Rad u sanitarnoj inspekciji uključuje nadzor proizvodnje i prometa namirnica, higijene radne okoline kao i primjenu propisa u izgradnji različitih vrsta objekata te nadzor i kontrolu uređaja i predmeta opće upotrebe. Navedeno se odrađuje prema utvrđenom planu ili zahtjevu ustanove i građana. Na granicama radi granična sanitarna inspekcija koja nadgleda promet roba i ljudi kako bi sprječila uvoz zdravstveno neispravnih roba i spriječila širenje zaraznih bolesti.

Koji su uvjeti rada koji obavlja sanitarni tehničar?

Najveći dio posla obavlja se na terenu. Posao na terenu uključuje odlazak u ustanove kao što su tvornice, bolnice, trgovine, hoteli i restorani, dakle ustanove u kojima je potreban sanitarni nadzor. Zbog posjeta vodoopskrbnim objektima koji mogu biti na nedostupnim mjestima potrebno je biti dobrog zdravlja i kondicije.

Također je potrebno korištenje odgovorajućih mjera i pribora za zaštitu jer u svom poslu rukuju zagađenim uzorcima i mjere buku i vibraciju, te su na taj način i sami izloženi djelovanju tih čimbenika. Prilikom uništavanja insekata i glodavaca rukuje se otrovima i zbog toga je potrebno pažljivo postupanje.

Iako se većinom radi u dnevnim smjenama, u iznimnim situacijama na teren je potrebno izaći noću, vikendom ili praznikom.

Kontraindikacije za rad obuhvaćaju oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i govora koje utječe na komunikaciju,  nedostatak njuha, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje,  dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava,  teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama  i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Jeste li znali...

 • Ostaci prvih izgrađenih bunara i zahoda potječu iz razdoblja neolitika, odnosno oko 6500 godina prije nove ere.
 • Prvi sanitarni sustav izgrađen je u današnjem Iranu, a prvi odvodni sustav koji je i nakon 3000 godina u funkciji napravljen je na Kreti.
 • Induska civilizacija je prva koja je u svakoj kući imala zahod spojen na sanitarnu mrežu koja je prolazila kroz čitav grad.
 • Prvi zatvoreni kanalizacijski sustav u Europi izgrađen je u Parizu 1370. godine i bio je dugačak 300 metara.
 • U 16. stoljeću izumljen je prvi zahod na kojemu se mogla povući voda, a napravio ga je Sir John Harington za Kraljicu Elizabetu I.
 • U 19. stoljeću samo su bogati stanovnici imali zahode koji su mogli puštati vodu, no zbog širenja gradova dolazi do razvoja sanitarnih sustava kako bi se spriječilo širenje zaraza kao što su tifus i kolera.
 • Prva slavina na odvrtanje zumljena je 1845. godine, dok je prva slavina miješalica izumljena 1940-ih godina.
 • Pionir modernog sanitarnog inženjerstva je Abel Wolman koji je početkom 20. Stoljeća razvio metode korištenja klora u vodi kako bi se suzbili mikrobi i bakterije.

Hrvatska udruga za sanitarno inžinjerstvo

Udruga je osnovana 1998. godine s ciljem reguliranja statusa diplomiranih sanitarnih inženjera, sanitarnih inženjera i sanitarnih tehničara u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.Hrvatska udruga za sanitarno inžinjerstvo obavlja sljedeće aktivnosti:

 • Zaštita zdravlja čovjeka kontroliranjem, modificiranjem i prilagođavanjem čimbenika radne i životne okoline koji mogu negativno utjecati na zdravlje čovjeka
 • Zaštita okoline od potencijalno negativnih učinaka djelatnosti čovjeka
 • Poboljšanje kvalitete životne okoline
 • Okupljanje diplomiranih sanitarnih inženjera na području Republike Hrvatske
 • Znanstveno, stručno i kulturno i društveno usavršavanje svojih članova, organiziranjem raznih seminara, sastanaka, simpozija i stručnih ekskurzija
 • Koordiniranje rada i suradnjom s ostalim udrugama srodnih struka i organiziranje razmjene iskustava među članovima
 • Sudjelovanje u rješavanju problema zaštite čovjekova okoliša
 • Održavanje i stvaranje službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvitka struke
 • Organiziranje stručnih predavanja, savjetovanja, seminara i sastanaka od općeg značaja za razvoj struke
 • Sudjelovanje u poboljšanja nastave studija za diplomirane sanitarne inženjere
 • Rad na jačanju uloge Udruge u zdravstvenom, tehničkom, privrednom i znanstvenom životu Republike Hrvatske

Članovi udruge mogu postati diplomirani sanitarni inženjeri, sanitarni inženjeri i sanitarni tehničari.