Dentalni tehničar - Andragog

Dentalni tehničar

Professional_Dentistry_Live_Olympia_Main2hj

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se instruktivno – konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 50.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćanje na rate po dogovoru.

Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

→ završenu osnovnu školu

→ najmanje 15 godina života,

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a tehničar/ka polaznik mora imati:

→ završenu srednju školu

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/tehničarke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Osmjeh zlata vrijedan

Zlato se koristilo u mnogočemu, a zbog svoje strukture i čvrstoće i u stomatologiji. Etruščani su gradili prve zubne mostove, a Rimljani i krune. Zlatni zubi su i danas popularni, ali uglavnom zbog estetskih razloga i kao statusni simbol diljem svijeta.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Konzultativno-instruktivni način izvođenja:

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovnoj nastavi za općeobrazovne predmete.

Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu.  U konzultativno-instruktivnoj nastavi skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije ostvaruju se u svrhu pružanja instruktivne pomoći u učenju gdje se polaznik može konzultirati s nastavnikom oko nejasnih dijelova gradiva i dobiti povratne informacije o kontrolnim zadaćama. Individualne konzultacije ustanova organizira prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika, konzultacijama neposredno u ustanovi kao i konzultacijama putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu.

Dio programa izvoditi će se kroz stručnu praksu i vježbe.

Vježbe i stručna praksa se izvode u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje. Vježbe i stručna praksa se  izvodi u zdravstvenim ustanovama – zubotehničkim laboratorijima te se tako upoznaje s kompleknošću rada u stvarnim uvjetima dentalnog/e tehničara/ke s kojim Ustanova sklapa Ugovor o suradnji, te polazniku određuje mentora vježbi i stručne prakse koji surađuje s nastavnikom strukovnih predmeta u Ustanovi.

Jeste li znali?

Odradite ćete čak koliko? sati vježbi u toku prekvalifikacije za zanimanje – Dentalni tehničar!

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

 • usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomočnih nadomjestaka).
 • osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja
 • upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju
 • upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova
 • razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost
 • upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu
 • upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada
 • razviti kod polaznika smisao za estetiku

Jeste li znali?

Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti dentalni laboratoriji su obvezni zaposliti, ovisno o registriranoj djelatnosti, barem jednog dentalnog tehničara za 8 sati radnog vremena

Strukovno-teorijski zadržaji upoznaju polaznika:

 • s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s poslijedcama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica
 • s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva
 • s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni

Vježbe omogućuju polazniku:

 • usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju
 • osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima
 • upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije.

Jeste li znali?

Morski psi, ovisno o vrsti, mogu imati i 300 zubiju složenih u mnogo redova. Nemaju korijen kao ljudski zubi pa relativno lako ispadaju. Zub iz sljedećeg reda se povlači naprijed i zamjenjuje stari zub. Rastu im cijeli život, a neki morski psi izgube i oko 30.000 zubiju tijekom života.